Vedtægter

§ 1. Navn

Institutionens navn er: Den selvejende institution IDRÆTSCENTER ØSTERMARKEN

 

§ 2. Hjemsted

Institutionens hjemsted er Vesthimmerlands kommune.

 

§ 3. Formål

Idrætscenter Østermarkens formål er at drive anlæg til brug for sport, fitness og velvære samt til kulturelle arrangementer, der kan tiltrække gæster og udøvere fra ind- og udland. Desuden at kunne drive servicefaciliteter i tilknytning hertil, f.eks. café, salgskiosk, administration og overnatningsmuligheder.
Idrætscenter Østermarken stiller, efter nærmere aftale, lokaler til rådighed for Vesthimmerlands Kommunes folkeskoler og daginstitutioner i forbindelse med idrætsundervisning.
Idrætscenter Østermarken kan også, efter bestyrelsens bestemmelser, benyttes til møder, udstillinger og lignende, samt yde assistance, der er forenelig med centrets almindelige virke.
Idrætscenter Østermarken vil styrke rammerne for de frivillige idrætsforeninger med vægt på fællesskab og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.
Idrætscenter Østermarken vil gennem en indsats for samarbejde mellem byrådet, erhvervslivet, offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, faglige og idrætslige organisationer og turistforeninger medvirke til at fremme en fritids- og sundhedskultur i området.

 

§ 4 Hæftelse

Idrætscenter Østermarken er en selvejende institution.
For Idrætscenter Østermarkens forpligtelser hæfter alene dens formue. Der er således ikke noget personligt eller solidarisk ansvar for hverken personer, foreninger, klubber, brugergrupper eller Vesthimmerlands Kommune, udover de tilfælde, hvor kautions- eller garantiforpligtelser direkte er påtegnet.
Idrætscenter Østermarken kan ikke gøre økonomisk krav gældende overfor nogen klub, forening eller brugergruppe, der er tilknyttet Idrætscenter Østermarken udover, hvad der er affødt af disses brug af Idrætscenter Østermarkens anlæg og servicefaciliteter.
Ingen klub, forening eller andre, der er tilknyttet Idrætscenter Østermarken, kan gøre krav på nogen del af Idrætscenter Østermarkens formue.

 

§ 5 Organisatorisk opbygning

Idrætscenter Østermarkens øverste myndighed er repræsentantskabet.
Repræsentantskabet sammensættes således:
Enhver klub, forening eller brugergruppe, der i det afsluttede regnskabsår har benyttet anlægget jævnligt, har ret til ved sin bestyrelse at udpege 2 medlemmer. Navne og adresser på disse medlemmer skal meddeles til bestyrelsen for Idrætscenter Østermarken senest den 31. marts.
Idrætscenter Østermarkens bestyrelsen har 5-7 medlemmer, der vælges således: Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer indenfor eller udenfor sin kreds for 2 år, således at repræsentantskabet hvert år vælger 2 medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeger 1-3 medlemmer for 2 år. De skal være i besiddelse af de særlige kompetencer, der er nødvendige for gennemførelse af bestyrelsens opgaver de næste to år.
Udtræder et repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet vælger et nyt medlem til bestyrelsen i stedet for den udtrådte og med samme valgperiode, som den udtrådte skulle have siddet.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal dog afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang i kvartalet.
Der udfærdiges referat over det på bestyrelsesmøderne passerede, hvilket referat godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

§ 6 Ordinært repræsentantskabsmøde.

Idrætscenter Østermarken afholder ordinært repræsentantskabsmøde hvert år senest 5 måneder efter regnskabets afslutning.
Enhver, der er medlem af en klub, forening eller brugergruppe, der har valgt medlemmer til repræsentantskabet, har adgang til og taleret på repræsentantskabsmøderne efter de af dirigenten fastsatte retningslinjer. Det samme gælder medlemmer af Idrætscenter Østermarkens bestyrelse.
Pressens repræsentanter har adgang til repræsentantskabsmøderne Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde senest 4 uger før det afholdes. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet sker ved bestyrelsens formand til den af bestyrelsen kendte adresse. Foruden den skriftlige indkaldelse skal der ske indkaldelse gennem annoncering i de lokale blade.
Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for det ordinære repræsentantskabsmøde. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til formanden for Idrætscenter Østermarkens bestyrelse senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Senest én uge før repræsentantskabsmødets afholdelse udsender bestyrelsen til ovenfor nævnte adresse følgende:

1. Den reviderede årsrapport.
2. Forslag som bestyrelsen ønsker behandlet.
3. Forlag, som medlemmer af repræsentantskabet ønsker behandlet. 

 

§ 7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Idrætscenter Østermarkens bestyrelse kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Idrætscenter Østermarkens bestyrelse har pligt til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 25 % af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom overfor bestyrelsens formand. Begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde de ønskede forhandlingsemner. Senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal den udsende skriftlig indkaldelse til de i § 6 nævnte adresser samt lade indkaldelsen ske gennem annoncering i de lokale aviser. Indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde tid og sted for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

 

 

§ 8 Repræsentantskabsmødets dirigent.

Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der ikke behøver at være medlem af repræsentantskabet.

 

 

§ 9 Repræsentantskabsmødets dagsorden.

På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende dagsorden behandles:

1. Registrering af de stemmeberettigede.
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne.
4. Bestyrelsens kommentarer til den udsendte årsrapport med forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af forslag fra medlemmer af repræsentantskabet.
7. Forelæggelse af budget for indeværende år samt orientering om det hidtidige forløb.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen jfr. § 5
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

 

 

§ 10 Afstemninger.

Stemmeret har kun medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsens medlemmer.
Hvert medlem har én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
En afstemning skal være skriftlig, hvis blot én af de stemmeberettigede kræver det. Afgørelse om ændring af Idrætscenter Østermarkens vedtægter skal ske med mindst 2/3 af de deltagende repræsentanters stemmer.
Med hensyn til afstemning om opløsning af Idrætscenter Østermarken henvises til§ 14. Alle andre afgørelser kan ske ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed ved valg til bestyrelsen, skal der ske omvalg blandt de kandidater, der har opnået lige mange stemmer.
Ved stemmelighed om øvrige spørgsmål anses et forslag som bortfaldet.
Under dagsordenens punkt 10 kan intet vedtages.

 

 

§ 11 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer jfr. § 5.
Såfremt bestyrelsen består af et lige antal medlemmer (6) er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.
Bestyrelsen tegner Idrætscenter Østermarken ved underskrift af formand og mindst 2 medlemmer af bestyrelsen.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved låneoptagelse tegnes Idrætscenter Østermarken af den samlede bestyrelse. Desuden kræves repræsentantskabets godkendelse.
Ved salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse fra Vesthimmerlands Kommune. Denne bestemmelse skal tinglyses som servitut på ejendommens blad i tingbogen med Vesthimmerlands Kommune som påtaleberettiget.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt.
Bestyrelsen ansætter og afskediger centerleder/direktør og fastlægger dennes ansættelsesvilkår og kompetencer.
Bestyrelsen kan tildele udvalg eller enkeltpersoner særlige fuldmagter.
Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver.
Beslutninger, der er truffet af sådanne udvalg, er dog under bestyrelsens ansvar.

 

 

§ 12 Vesthimmerlands Kommune

Vedtagelse af Idrætscenter Østermarkens vedtægter og beslutninger om vedtægtsændringer eller institutionens eventuelle opløsning er ikke gyldige, før de har været forelagt og er godkendt af Vesthimmerlands Kommune.

 

 

§ 13 Årsrapporten

Bestyrelsen er ansvarlig for årsrapportens udarbejdelse. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen skal sørge for at årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller af Kommunernes Revision A/S.
Årsrapporten skal indsendes til Vesthimmerlands Kommune.

 

 

§ 14 Opløsning

Forslag om institutionens opløsning kan kun vedtages med 2/3 flertal af samtlige medlemmer i repræsentantskabet.
Vedtages forslaget med 2/3 flertal af de mødte, men ikke af 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, indkaldes med 14 dages varsel jf. indkaldelsesproceduren i § 6 til nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de mødte stemmer uanset antal.
Besluttes institutionens opløsning, skal denne herudover godkendes af Vesthimmerlands Kommune.
Med indstillingen til Vesthimmerlands Kommune omkring opløsningen, skal endvidere medfølge en indstilling fra repræsentantskabet omkring anvendelse af et eventuelt overskud, der skal tage hensyn til institutionens formålsparagraf.
Byrådet træffer den endelige beslutning omkring.

 

 

 

Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 21. november 2012

Vi benytter Cookies
Vi og vores samarbejdspartnere benytter teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder: funktionalitet, statistik og marketing.

Ved at trykke "Accepter" giver du samtykke til alle disse formål.

OBS: Din accept vil blive gemt i de næste 365 dage.